___

توضیحات

____

هوشمند سازی-دستگاه حضور و غیاب-دستگاه حضور و غیاب انگشتی

_

 هوشمند سازی – دستگاه حضور و غیاب –

_

 

_
_

با استفاده از دستگاه حضور و غیاب میتوانید ورود و خروج پرسنل خود را ثبت و ارزیابی کنید و در زمان حقوق دهی میتواند خیلی موثر باشد.از قابلیت های این دستگاه میتوان به ثبت رخداد ها با استفاده از تگ RFIP ، اثر انگشت و رمز استفاده کرد .

_

از مزیت های این محصول میتوان به ثبت لاگ های بیشماری اشاره کرد.

_
_