______

دوربین های مدار بسته

_________________
_______

  مزایا دوربین مدار بسته   واژه دوربین مدار بسته برگرفته از کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار

_____
_____